• İnzar Dergisi - Eylül 2017
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2017
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2017
  • İnzar Dergisi - Haziran 2017
  • İnzar Dergisi - Mayıs 2017
  • İnzar Dergisi - Nisan 2017
  • İnzar Dergisi - Mart 2017
  • İnzar Dergisi - Şubat 2017
  • İnzar Dergisi - Ocak 2017
  • İnzar Dergisi - Aralık 2016

Yusuf Akyüz

Kurban Günleri

Kurban, Hakk`a yaklaştıran demek… Din-i Mübîn-i İslam`ın şeâir-i azamından, mukaddes hac ve kurban günleri âlem-i İslam`a bahşedilen mübârek bir hediye… Kıyamete kadar devam edecek tevhid mücadelesinin en müşahhas nişanelerinden biri, kurban ibadeti…

17-09-2017 0 Yorum
Devamını oku
Yeni Bir Diriliş Zamanı

Ramâzân-ı Şerif, on bir aya şâmil hidâyet ve istikâmet tashihi ile nefsimizi tezkiye ve terbiye için nadîde bir fırsat zamanı… Günahlardan arınma, bağışlanma, her türlü kötü alışkanlıkdan, dünyalık tutku ve ihtiraslardan kurtulma, yeni bir ruh ve şuûrla dirilip kıyama durma fırsatı… Mübârek günlerin feyiz ve bereketinden istifadeyle, gaflet uykusundan uyanmak, dünya sarhoşluğundan ayılıp kendimize gelmek, halimizi, seyir ve gidişatımızı muhasebe ederek hayatımıza çeki düzen vermek için muazzam bir imkândır… On bir ayın mihenk taşıdır mübarek Ramazan; içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi var…

09-08-2017 0 Yorum
Devamını oku
Şuûr ve İdrâk

Ebedî ve sermedi (dâimi) olmayan her şey yok ve hiç hükmünde, hayâl gibi bir şeydir… Zaman ve mekân buudlarını aşan ulvî bir bakışla eşya ve hadiseyi okuduğumuzda hayretengiz hakikatlere ulaşabiliriz… Meselâ, lezzet ve elem cihetiyle dünyâ ve rüyâ aynı derecede algılanır ve yaşanır; uyanmadıkça, yaşadığımız ve tattığımız şeylerin rüya olduğunu asla anlayamayız; lezzet ve elem cinsinden herşeyi tıbkı gerçek gibi yaşarız…

15-07-2017 0 Yorum
Devamını oku
Bakış ve Anlayış

Bir elmasa, altın veya yakuta sıradan bir bakışla ne anlaşılır; yakutla âdi bir taş nasıl birbirinden ayırılır… Bakış, anlayışa tâbidir… Kaziyesinden hareketle, her bakanın aynı manayı göremeyeceğini; vasıf ve anlayış sâhibi olmadan, sıradan sathî ve zâhirî bir bakışla bir şeyin esrârına, hikmet ve gâyesine, mana ve mahiyetine vakıf olunamayacağını; evvela sıhhatli bir anlayış kazanmak gerektiğini ifâde edebiliriz. Böyle sıhhatli bir vasıf ve kâmil bir anlayış olmadan, madde ve manada esaslı bir buluş ve inkişâfattan bahsedilemez…

12-06-2017 0 Yorum
Devamını oku
Hayât ve Memât Arasındaki Fâsılâ…

Dünyâ hayatı, her ne kadar fâni ve geçici, zevâli yakın ve hazları anlık olsa da, irâdenin geçerli olduğu ve kurtuluş hamlesini yapabileceğimiz yegâne müddet-i zaman olması hasebiyle ehemmiyeti hâizdir…

26-05-2017 0 Yorum
Devamını oku